mail channel archives des diffusions par email

info4@tecas.ma

紧急通知。发票和BL错误

par DHL ASIA <info@ygenprogramok.hu> - 14/03/2022 03:58:24


你好 info4@tecas.ma

由于交货细节不正确,您的BL和发票的原始副本已在邮局退回。请提供您的地址,以便向DHL送货。

这里附有您的运输文件,原始发票和BL副本,以实现顺利交付。
 
查看附件
 

      Copyright   ©  2022  DHL International. All rights reserved.